Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2022
 Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Delfzijl  
   
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel:  
824142834

76376850
Website adres:  
www.pgdelfzijl.nl  
 
E-mail: diaconie@pgdelfzijl.nl
Adres: Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
    
   
 
  
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
                     kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 
  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente vindt u onder het kopje Bestuur/Diaconie.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.  
De diaconie van onze gemeente heeft echter geen betaalde krachten in dienst

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u in het hiervoor al genoemde Beleidsplan.


 
Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie      
       
  Begroting Rekening Rekening
  2023 2022 2021
       
Opbrengsten en baten      
Opbrengsten uit onroerende zaken €    5.800 €    5.647 €    5.746
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €       100 €       621 €       724
Bijdragen van leden en anderen €   21.200 €  46.123 €  32.971
Door te zenden collecten en giften €     2.000 €           0 €         90
       
Totaal baten A €   29.100 €  52.391 €  39.532
       
Uitgaven en kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €   10.850 €       866 €    2.824
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat €     7.050           -           -
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €       100 €         51 €         71
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €     3.200 €    5.777 €    3.532
Kosten beheer, administratie en archief €        250 €     1.004 €       314
Rentelasten/bankkosten €        550 €       750 €       528
Diaconaal werk plaatselijk €     9.000 €     6.037 €    8.520
Diaconaal werk regionaal/landelijk €     4.200 €        750 €    5.942
Diaconaal werk wereldwijd €   10.000 €   19.490 €  18.782
Afdrachten door te zenden collecten en giften €    12.200 €     5.450 €         90
       
Totaal lasten A €   57.400 €   40.175 €   40.602
       
Operationeel Resultaat (A) €  - 28.300  €   12.216 €   - 1.071
       
Resultaat (baten - lasten)      
Incidentele baten €   15.500 €     9.950 €    27.350
Incidentele baten en lasten (B) €   15.500 €     9.950 €    27.350
       
Resultaat verslagjaar (A+B) € - 12.800 €   22.166 €    26.279
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Toevoeging bestemmingsreserves €        - €  -10.000 € - 27.000
Totaal mutaties C €        - €  - 10.000 € - 27.000
       
Resultaat naar Algemene Reserve €   - 12.800 €   12.166 €     -  721
                                         
Toelichting
Voor het College van Diaken is 2023 in organisatorische zin een zeer moeilijk jaar geweest. De vacature, door vertrek van de Penningmeester, kon in 2022 niet worden ingevuld. Daarnaast moesten twee leden, waaronder de voorzitter, hun vertrek gedurende het jaar aankondigen. Aangezien ook de vacature van secretaris ook niet tijdig kon worden ingevuld ontstond een zeer smalle basis om de werkzaamheden te kunnen doen. Door veel inzet zijn de meest noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.
Het college vergelijkt op hoofdlijnen de begrote cijfers met de werkelijke cijfers ten aanzien van onderdeel A van de staat van baten en lasten en licht de reden van grote afwijkingen toe. Ten aanzien van onderdeel B licht ze de incidentele baten en lasten toe. Met betrekking tot onderdeel C worden zowel de dotaties als de onttrekkingen van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegelicht. Daarbij wordt ook kort het beleid achter de mutaties uiteengezet en worden grote afwijkingen tussen geplande onttrekkingen en werkelijke onttrekkingen toegelicht. Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Delfzijl verklaart dat de ontwerprekening over het jaar 2O21 ingevolge ordinantie 11-7 is vastgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.
Algemeen
Het  jaarverslag geeft inzicht  in het reilen en zeilen van de werkzaamheden van de Diakenen en werkgroep MWD. Deze laatste werkt als zelfstandige werkgroep binnen de Diaconie. Zij heeft haar eigen financiële administratie. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de totale Jaarrekening 2023. De diverse acties, waaronder een inzameling noodhulp Oekraïne en de acceptgiro actie leverden een mooi bedrag op. We konden als gevolg hiervan de goede doelen in dit jaar ruim ondersteunen.
Administratie
In 2018 werd door de Protestantse Kerk Nederland het programma FRIS ingevoerd. Fris is een hulpmiddel voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen. Fris (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) brengt uniformiteit voor de financiële verslaglegging en is verplicht gesteld. Landelijk wordt nu dezelfde omschrijving van grootboekrekeningen en lay-out gebruikt. 

Jaarverslag 2022
Zoals boven omschreven was het organisatorisch een moeilijk jaar.
Zaken welke in 2022 onder meer aan de orde kwamen zijn:
Bezetting
Begin 2022 namen we afscheid van een aantal diakenen, die in 2021 hun termijn tijdelijk hadden verlengd. De hierdoor ontstane vacature van Penningmeester en Secretaris konden helaas nog niet worden ingevuld. De voorzitter en nog een diaken moesten in 2022 tussentijds aftreden.  Hierdoor was er een zeer smalle basis, waar één diaken een groot deel van het jaar alle de functies noodgedwongen moest combineren.  Gelukkig konden we twee nieuwe diakenen verwelkomen. Eén heeft inmiddels de functie van voorzitter op zich genomen.
Goede doelen
De penningmeester maakt meestal omstreeks maart een concept lijst van de in dat jaar te ondersteunen goede doelen. Deze voorstellen worden besproken en zo nodig aangevuld. De lijst is niet statisch maar kan steeds worden aangepast.   Zo is er altijd ruimte voor noodhulp. Door de oorlog in Oekraïne is spontaan een inzamelactie gehouden met een mooi resultaat.

Diaconale taken
De lijst van diaconale taken wordt jaarlijks aangepast. Met name als er nieuwe diakenen worden benoemd en diakenen afscheid nemen, dienen de taken te worden herverdeeld.
Kerstviering
Gelukkig kon in 2022 de Kerstviering weer plaatsvinden, waar we veel gemeenteleden mochten ontvangen.
Voedselbank en andere regionale doelen
De diaconie draagt doelen zoals Stichting Voedselbank Eemsdelta, Stichting Kerken Delfzijl in Actie, Stichting Leergeld DAL etc. een warm hart toe. Deze doelen worden jaarlijks door ons ondersteund.
Noodhulp
Oekraïne, Griekenland, Pakistan, plaatsen waar veel hulp nodig is konden we met extra giften ondersteunen. Meestal via Kerk in Actie.
Missionaire Werkgroep Delfzijl (MWD)
Zending en Evangelisatie hebben een eigen beleid. Dit jaar kon de  acceptgiro actie weer worden gehouden. Dit leverde voor Zending/Werelddiaconaat een bedrag op van ruim € 9.600 en voor Evangelisatie bijna € 4.900. Daarnaast kwamen ook giften binnen. De MWD ondersteunt het Moldavië project en kon hiervoor € 8.000 overmaken
Jaarrekening 2022
Zoals eerder vermeld zijn de financiële cijfers van de Missionaire Werkgroep Delfzijl in de jaarrekening geconsolideerd.
Cijfermatig:
Evangelisatie                                 Inkomsten € 7.028      Uitgaven € 5.155      Positief resultaat € 1.873
Zending/Werelddiaconaat         Inkomsten €  12.007   Uitgaven  €13.016    Negatief resultaat €  1.009
Diaconie                                   begroot resultaat   € - 2.880                 werkelijk resultaat  €  12.166

Toelichting operationeel resultaat.
Het operationeel resultaat is uitgekomen op een winst van € 12.166.  Hoewel het streven van het college erop is gericht om jaarlijks naar een klein tekort toe te werken, is mede door de organisatorische problemen dit in 2022 niet gerealiseerd. We zullen trachten om aan voornoemd uitgangspunt in 2023 weer invulling te geven. Gelukkig is in 2023 de Kerkelijk werker een aantal uren per week beschikbaar voor ondersteuning, met name ook op financieel gebied.
Toelichting opbrengsten en baten
Het verschil tussen de jaarrekening 2022 met de begroting 2022 zijn enerzijds de baten, die ruim € 17.000 hoger zijn dan begroot. Noemenswaardig is de ‘post levend geld’ die € 18.123 hoger uitgekomen is dan we hadden begroot en daar zijn we zeer dankbaar voor.  Met name ook de opbrengsten van de MWD dragen in positieve zin bij.

Toelichting uitgaven en kosten
De lasten zijn slechts  € 13.000 lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen met de begroting waren lage uitgaven aan niet-kerkelijke eigendommen.   De giften aan goede doelen was ca € 4.000 lager.
Toelichting incidentele baten en lasten.
De incidentele baten bedroegen € 10.000. Dit bedrag bestaat voor uit een herwaardering van het pand Op de Wierde 15. PKN wil dat onroerend goed op WOZ waarde wordt gewaardeerd. Er is dus sprake van een opwaardering tot de WOZ waarde.
Toelichting mutaties herwaarderingsreserves.
 Van het totale resultaat A plus B van € 26.279 is € 27.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve onroerend goed. Hierdoor is het eindresultaat per saldo € -721 en dat negatief resultaat is ten laste van de algemene reserves gebracht.
Toelichting mutaties onderhoudsvoorzieningen
In 2022 geen werkzaamheden uitgevoerd. Mogelijk zullen deze in 2023 plaatsvinden.

Toelichting financiële positie inzake continuïteit.
Het totale eigen vermogen per ultimo 2022 bedraagt € 435.436. Hiervan zijn de algemene reserves   € 264.663 en de herwaarderingsreserves € 170.773.  
Zoals al eerder genoemd is deze jaarrekening samengesteld uit de cijfers van de Diaconie en van de Missionaire Werkgroep Delfzijl (Evangelisatie en Zending /Werelddiaconaat). Het vermogen van de Evangelisatie bedraagt € 18.336 en Zending/Werelddiaconaat € 9.641.


 
 
terug