Hoe staat onze Gemeente ervoor? Hoe staat onze Gemeente ervoor?
In het gemeenteberaad van 22 januari jl. waarin het beleidsplan 2023-2027 werd gepresenteerd, kwam in de terugblik over de afgelopen vier jaar onder meer aan de orde dat de jaarlijkse ledenstatistiek laat zien dat we een ‘krimpende en vergrijzende’ gemeente zijn. In de afgelopen maand januari stuurde Kees Straatman, onze ledenadministrateur, de gegevens over het afgelopen jaar naar de kerkenraad. In 2022 daalde het ledental van onze gemeente met 72, van 1.257 op 1 januari 2021 naar 1.185 leden op 1 januari 2023. Dat betekent een daling van ruim 5% en dat komt overeen met de prognose dat gemiddeld genomen ons ledental daalt met zo’n 5% per jaar. Vertrek naar elders, uitschrijving en overlijden zijn de oorzaken voor afname van het ledental en dat wordt niet voldoende gecompenseerd door de komst van nieuwe leden. Ook dat
we als gemeente gemiddeld genomen steeds ouder worden, komt uit de gegevens goed naar voren. Van de 1.185 leden waren er op 1 januari jl. 726 met een leeftijd boven 65 jaar, dat is ruim 60%. Vijf jaar geleden was het percentage leden boven 65 nog 53% en tien jaar geleden was dit 44%. Al zijn we een gemeente met veel oudere leden, we hebben op het gemeenteberaad geconstateerd dat we ook een vitale gemeente zijn, waarin veel leden actief betrokken zijn. En dat is fijn om te constateren! In het gemeenteberaad hebben we ook gesproken over hoe we er financieel voor staan. Uit de meerjarenraming tot en met 2027, die het college van kerkrentmeesters heeft opgesteld, blijkt dat we te maken krijgen met forse financiële tekorten, en wel zodanig dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als eerste stap zullen de kerkrentmeesters, nadat het totale bedrag aan toezeggingen van de Actie Kerkbalans 2023 bekend is, met een voorstel komen voor wat  als een verantwoord geacht vermogen in 2027 voor onze gemeente moet worden beschouwd. In de stappen daarna komen de kerkrentmeesters met voorstellen voor bezuinigingen die in de kerkenraad zullen worden besproken en met de gemeente zullen worden gedeeld. De kerkenraad verwacht hierover begin juni met de gemeente in een volgend gemeenteberaad in gesprek te gaan.
Namens de kerkenraad
Frans Geluk
 
 
Verslag van het Gemeenteberaad (22 januari 2023) Verslag van het Gemeenteberaad (22 januari 2023)
Tijdens het gemeenteberaad kregen gemeenteleden de gelegenheid om opmerkingen te maken en vragen te stellen. Hiervan werd gebruik gemaakt en afgesproken werd dat de antwoorden hierop in het Kerkblad worden gepubliceerd. Hieronder leest u de  vragen en opmerkingen en in een volgend Kerkblad zullen we hier verder op in gaan.
 • Volgens het beleidsplan hebben we vanaf 2019 te maken met aanzienlijke tekorten, met klem wordt geadviseerd om over te gaan op ander financieel beleid.
 • Het vermogen van de kerk is niet toereikend om de geraamde grote tekorten op te vangen, welke maatregelen t.a.v. de financiën kunnen worden genomen?  aangeraden wordt om informatie hierover te delen met de gemeente.
 • Een beleidsplan gaat over vele voornemens maar over de eventuele uitvoering is tot op heden niet veel gecommuniceerd met de gemeente.   Graag zien we vanaf nu dat er over de voortgang b.v. maandelijks wordt gecommuniceerd met de gemeente vanuit de kerkenraad/colleges/ werkgroepen.
 • Kunnen we tijdens de diensten nog meer gebruik gaan maken van de beamer?
 • Is het mogelijk om meer aandacht te besteden aan het milieuaspect (met name t.a.v. de bedrijfsvoering)?
 • Is het nog steeds de bedoeling dat de kerkzaal verhuurd kan worden aan derden?
 • Bezoekers ( zij, die bezoekjes afleggen in de wijken) staan niet vermeld in het nieuwe beleidsplan.
*****************************************************************
Enkele reacties n.a.v. de gesprekken over de speerpunten, vermeld op het uitgedeelde kaartje
 • Moeite met geluid in de kerkzaal;
 • Meer oecumenische diensten;
 • Mooi dat er zoveel online wordt meegevierd maar deze vorm brengt wel kosten mee;
 • Bezuinigen is noodzakelijk;
 • Doordeweeks meer inkomsten genereren;
 • Online meeleven is mooi maar voor een goed functionerende kerkgemeenschap blijven mensen nodig die zich willen inzetten;
 • Complimenten voor de leiding van de voorzitter;

Namens de commissie beleidsplan
Lina van Zanten
 
 
Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Dhr. F. Geluk
vice voorzitter:
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager
pastor: Mw. E. de Vries

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 NIEUWSBRIEF JANUARI 2023
NIEUWSBRIEF JANUARI 2023
Nieuws, agenda, informatie en oproepen uit de classis

De classis dichterbij: Hoogeveen/Emmen!
Op 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk te Hoogeveen vindt voor het eerst een classisvergadering nieuwe stijl plaats. De classis gaat dit jaar naar vier verschillende regio’s binnen de twee provincies. Bij deze eerste vergadering zijn de ringen Emmen en Hoogeveen betrokken. Onderwerpen op het programma zijn diaconale samenwerking en nieuwe ambtsdragers. Bent u er ook bij? Iedereen is welkom, ook digitaal: bit.ly/cvfeb23. Meer informatie vindt u op www.classisgroningendrenthe.nl.

Project Thuisgevers
De Protestantse Kerk Nederland heeft in samenwerking met de burgerlijke overheid het project ‘Thuisgevers’ opgestart: de opvang van vluchtelingen in een kleine setting (een pastorie, een gebouw bij de kerk, een huis) voor langere tijd. In Friesland zijn er op dit moment bijvoorbeeld veertien gemeenten die zich hebben gemeld; onze classis blijft nog wat achter, maar hier wordt veel aandacht besteed aan de acute noodopvang van vluchtelingen. Toch het project Thuisgevers van harte aanbevolen en informatie is in te winnen via Kerk in Actie bij de Protestantse Kerk Nederland, contactpersoon is Karel Jungheim.

Emeriti: denk je mee over het voorgangertekort?
De komende twee jaar gaat een behoorlijke groep predikanten en kerkelijk werkers met emeritaat. We vragen aandacht voor de emeriti-predikanten, waarvan sommigen actief in de gemeente aan het werk zijn. Dat noemen we dan structurele hulpdiensten, in de huidige constellatie beperkt tot twee jaar met een mogelijke verlenging tot vier jaar. Anderen zijn op dit moment niet actief, maar zouden dat wellicht wel willen. En bij degenen die met emeritaat gaan is het wellicht goed na te denken over wat er daarna voor mogelijkheden zijn.

Er zijn twee redenen waarom we dit in jullie midden neerleggen. De eerste is dat we een tekort aan voorgangers zullen krijgen en dan zou het mooi zijn wanneer emeriti in het opvangen van de problemen een rol zouden kunnen spelen. De tweede reden is dat we niet alle emeriti in onze regio in beeld hebben en de landelijke kerk ook niet. Dat komt natuurlijk mede doordat predikanten na hun werk in de gemeente wellicht verhuizen naar een ander deel van het land en anderen vanuit andere gebieden naar onze classis en dat wordt niet bijgehouden.

Daarom een vraag. Van ons uit zouden we graag een moment (ochtend, middag, avond, dag) willen organiseren om met elkaar te spreken over de mogelijkheden die er zijn; en dat geldt voor hen die met emeritaat gaan en hen die emeritus zijn. Mocht u dat ook vinden, wilt u zich dan melden bij ondergetekende, dan zullen we proberen ergens 2023 een dergelijke ontmoeting te plannen. Wellicht is het dan zinvol ook de Bond van Predikanten, de landelijke kerk of een andere organisatie erbij uit te nodigen om voorlichting te geven. Met andere woorden: wij gaan dat doen wanneer voldoende mensen zich melden. En daarom: zeg het voort en meld je aan (j.hommes@protestantsekerk.nl).


 
lees meer »
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
Vanuit de Kerkenraad (zomer) Vanuit de Kerkenraad (zomer)
Tijdens de laatste vergadering van de kleine kerkenraad hebben wij gesproken over hoe nu verder na corona.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
 • handen schudden voor de dienst predikant en ouderling van dienst,
 • handen schudden na afloop dienst predikant, ouderling van dienst en gemeenteleden,
 • collecteren
 • avondmaal
Mede doordat de besmettingen om ons heen toch weer de kop op steken hebben wij als kerkenraad besloten dat vanaf zondag 19 juni alleen voor de dienst de handen geschud worden met de predikant en dienstdoende ouderling. Wij zijn van mening dat met de andere punten er teveel kans is om eventuele besmettingen door te geven. We willen dit dan ook graag blijven doen op de manier zoals we het de afgelopen periode gewend zijn. 

In verband met de jaarlijks wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 21 augustus in de Farmsumer kerk gehouden worden.

Rest mij verder nog u allen een goede zomer toe te wensen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba

 
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan:
• het maken van afspraken over een te bereiken doel;
• het uitzetten van een koers;
• het aangeven van de middelen;
Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. In  het sprookje van Alice in Wonderland van Lewiss Carroll komt een passage voor waarin zij aan 'de grijnzende kat' vraagt:" Zou je me alsjeblieft willen vertellen welke kant ik op moet?" De kat antwoordt: "Dat hangt er voor een groot deel vanaf waar je naar toe wilt". "Het zal mij een zorg zijn", zegt Alice. "Dan maakt het niet uit welke kant je op gaat", antwoordt de kat.
Zo ook met onze gemeente: een beleidsplan met een doordachte missie en visie geven ons richting. Gedacht vanuit ons jaarthema  'Van U is de toekomst' mogen we er vertrouwen in hebben dat God ons hierin leidt en doet het ons tegelijk beseffen dat goddelijk beleid gestalte krijgt in en door mensen. De kerkenraad zal bij het schrijven van een nieuw beleidsplan gebruik maken van een stappenplan  dat de PKN heeft ontwikkeld voor gemeenten. Als eerste stap is er een ‘commissie beleidsplan’ aangesteld, die als taak heeft het proces om tot een beleidsplan te komen te starten en te begeleiden. Vanuit het moderamen nemen pastor Eelkje de Vries en Frans Geluk hierin deel en vanuit de diaconie Nicoline Kwakkelstein. De kerkenraad zoekt voor deelname aan de commissie ook een gemeentelid, op dit moment van schrijven  heeft dat nog niet tot resultaat geleid. De commissie beleidsplan zal u in de komende tijd via dit kerkblad en via de website regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en u op enig moment ook gaan betrekken bij het proces. Omdat het beleid ons tenslotte allemaal aan gaat.
Namens het moderamen,
Frans Geluk