College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres:Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 630150
Email boekhouding: boekhouding.pgd@gmail.com
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: 
G. Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
R. Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen en Uitwierde contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglementterug
 
 
Nieuws van de kerkrentmeesters (maart 2023) Nieuws van de kerkrentmeesters (maart 2023)
Begraafplaatsen:
Op de begraafplaats Uitwierde zijn we begonnen met de aanleg en het plaatsen van een opbergruimte voor de baar en voor klein tuingereedschap. Tevens zal het grindpad ontdaan worden van boomwortels die gevaar opleveren. Om het netjes te houden is  het verzoek om vergane bloemen/stukken /plantjes op de graven te verwijderen. Aan het Reglement Begraafplaatsen wordt nog gewerkt.


Personele zaken:
Het contract met pastor Eelkje de Vries is aangepast. Zij levert 0.1 fte in. Daarnaast gaat ze ook voor 0.1 Fte werken voor de Diaconie.  Dit zal financieel verrekend worden. Dit met ingang van 1 april 2023.  Aan een van de organisten is medegedeeld dat zijn contract met ingang van 01.01.2024 zal worden opgezegd. Voor de invulling van de speelbeurten vindt  er overleg plaats.
Gebouwen:
Besloten is om de pastorie te voorzien van zonnepanelen.  Dit zal bekostigd worden uit de aangevraagde subsidie van 10.000 euro. Over de Ark is op dit moment nog geen nieuwe informatie beschikbaar. Met de Stichting Oude Groninger Kerken is een verkennend gesprek geweest over de Farmsumer Kerk. Het elektrisch netwerk in het Anker geeft af en toe een storing(overbelasting) Er is opdracht gegeven om dit in orde te brengen. 


Energie besparende maatregelen in Het Anker:

Op ons verzoek houdt de voormalige bouwcommissie onder leiding van Dirk Doornbos zich bezig met het item energieverbruik  (verlichting, isolatie en verwarming) in de Kruiskerk en het Anker. Zij meldt daarover het volgende:
“Met de herinrichting en verbouwing van de Kruiskerk van december 2019 t/m mei 2020 zijn vele energie besparende maatregelen meegenomen. Denk daar bij aan spouwmuurisolatie, vloer- en dak isolatie, vloerverwarming en led verlichting in de kerkzaal. Tevens is de
verwarming van de kerk compleet vernieuwd.
Deze maatregelen resulteren in een aanzienlijke besparing op de stookkosten van circa 10.000m3 gas op jaarbasis.
Het Anker is in 2021 opnieuw geschilderd en zaal 3 is voorzien van een nieuwe vloer, plafond en isolatie op het systeemplafond en ook de verlichting is aangepast naar led.
De Kerkrentmeesters hebben nu ook besloten dat zaal 1 en 2 verduurzaamd zullen worden.
Daarbij wordt isolatie materiaal over de systeemplafonds gelegd om energie te besparen.
Ook de spouwmuren worden volgespoten met isolatiekorrels.
De vele kleine en grote halogeen verlichting spots in het plafond van zaal 1 en 2 en de ontmoetingsruimte worden vervangen door led verlichting.
Bovenstaande maatregelen worden door vrijwilligers uitgevoerd en daarmee zijn we al gestart.
De spouwmuurisolatie wordt door een bedrijf uitgevoerd.
Om ook op de stroomkosten te besparen wordt op het dak van de Ontmoetingsruimte 45 stuks zonnepanelen geplaatst door een bedrijf uit de regio.Hoe zit het met de kosten?
Isolatie en verlichting wordt door vrijwilligers uitgevoerd, hier alleen materiaalkosten.
Isolatie voor de plafonds kost circa 7 euro/m2, bespaart zeker een m3 gas per m2 per jaar, investering is in 3 jaar terugverdiend.
De kleine spots, circa 120 stuks, gaan van 50 watt halogeen naar 5 watt led per stuk, de investering is in circa een jaar terugverdiend.
Voor spouwmuurisolatie geldt een terugverdientijd van circa 4-5 jaar, investering is 2780 euro incl. btw,
De 45 zonnepanelen kosten incl. btw 25000 euro, opbrengst circa 16000 kWh, terugverdientijd circa 4,5 jaar “
Het College van Kerkrentmeesters is akkoord gegaan met de voorstellen.

Wij als kerkrentmeesters zijn blij met dit team van vrijwilligers. We zijn  er dan ook van overtuigd dat we door het terugdringen van het energieverbruik het maandelijks voorschotbedrag van 6000 euro en de jaarafrekening van de energie kosten in positieve kunnen beïnvloeden. Ook zal dit op termijn invloed hebben op de energietoeslag die nu in rekening wordt gebracht bij de huurders. Mogelijk dat er nog meer onderdelen zijn waar we op energieverbruik kunnen bezuinigen.
Afgelopen vrijdag zijn we met een groepje naar de Kerkenbeurs in Groningen geweest. Veel stands waarin uitleg over : energieverbruik in kerken; geluid en beeldverbindingen. De meeste zaken zijn bij ons al uitgevoerd en kunnen we trots op zijn.

Namens het College, Rienk Krist.

 
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft een aantal beleidsvoornemens  ingediend bij de beleidscommissie.  Een aantal van de beleidsvoornemens valt onder de bevoegdheid van het College en andere onder die van de Kerkenraad. Dit is besproken op de Kerkenraad.
De ingediende voorstellen van het College zijn gebaseerd op de huidige financiële mogelijkheden, maar zeker ook op de mogelijkheden voor de toekomst.  De financiële situatie baart ons zorgen, gelet op de huidige begroting, maar zeker ook op de begroting voor de komende 5 jaar.
Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
Onze inkomsten betreffen grotendeels de VVB. Door het dalend ledenaantal gaan deze naar beneden. Over het afgelopen jaar zijn we tevreden over het toegezegde bedrag. Doch, niet alles wat toegezegd is, is binnen. Daarnaast zijn leden aangeschreven die geen bijdrage betalen. Aan hen is gevraagd in ieder geval het bedrag te betalen, dat wij per lid moeten afdragen aan de landelijke PKN.
We hopen dat de toe te zeggen bedragen voor het jaar 2023 een positief resultaat opleveren.
Personeelskosten
De vrijwilligersvergoedingen zijn aangepast aan de landelijke richtlijnen. Besloten is, de uren van de beheerders van het Anker aan te passen.
Anker/Kruiskerk
De omzet van het Anker dekt de kosten die we maken niet. Deels is dit veroorzaakt door corona en de nasleep hiervan. Besloten is om de zaalhuur te verhogen en deze te vermeerderen met een energietoeslag. Dit geldt voor niet-kerkelijke activiteiten. Ook de consumptieprijzen zijn verhoogd.
Voor het gebruik van de kerkzaal en de overige voorzieningen ten behoeve van een uitvaart worden vanaf 1 april 2023 kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de Farmsumer Kerk. De beheerder  kan u hierover informatie verstrekken. Voor het  gebruik van de Dorpskerk Uitwierde zal hij u doorverwijzen naar de Plaatselijke Commissie.
Administratiekosten
Er wordt veel drukwerk geproduceerd bij het KIB. We willen nagaan of dit altijd wel noodzakelijk is.
Gebouwen: De Ark
We kunnen u melden dat er stappen zijn ondernomen om de voormalige kerk over te dragen, cq te verkopen. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Eemsdelta  en een derde partij.  De St. Voedselbank is ook betrokken bij deze plannen.
De Farmsumer Kerk
Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de Farmsumer Kerk. De kerk is in de loop der jaren goed onderhouden en verkeert daardoor in een goede staat.  Voor de komende jaren treedt er opnieuw een onderhoudsplan inwerking. Dit drukt, ondanks de subsidies van het rijk, op onze financiën.
Voor de gebouwen, die eerder in ons bezit waren, is een aanvraag gedaan i.v.m. de waardedaling. Voor de pastorie zal een aanvraag ingediend worden voor SNN subsidie.
Begraafplaatsen
De kosten van de 3 begraafplaatsen drukken behoorlijk op de begroting.  Een deel van de personeelskosten van de beheerder is hiermee gemoeid. Ook het geadviseerde reserveringsbedrag is erg hoog. De tarieven voor begraven worden aangepast en mogelijk wordt de duur van de grafrechten gewijzigd van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd.  Veel werkzaamheden worden verzorgd door vrijwilligers naast die van de beheerder. Helaas heeft de werknemer, die middels een regeling werkte op de begraafplaatsen,
door de gemeente een andere werkplek toegewezen gekregen.
Op de begraafplaats Farmsum is een aantal KNIL militairen begraven. De gemeente Eemsdelta  heeft deze graven een beschermde status gegeven. Wij hebben hier uiteraard aan meegewerkt.
We zijn nog op zoek naar één of meerdere personen, die ons willen helpen bij het coördineren van het beheer van de begraafplaatsen, met name het administratieve gedeelte.
Energie(kosten)
Een onderwerp, dat hoog op de agenda staat. Door de hoge gasprijs is ons voorschot voor energie voorlopig bepaald op € 6000,00 per maand. Er zijn dan ook  beslissingen genomen om dit te verlagen.
De temperatuur in de kerkzaal is omlaag gebracht.  Het dragen van jassen wordt dan ook aanbevolen. De kerkzaal in de Farmsumer kerk wordt tijdens het stookseizoen niet gebruikt, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen.
De thermostaat in het Anker is op een andere plaats aangebracht zodat de temperatuur beter te regelen is. Ook in de zalen is de temperatuur bijgesteld. Behalve het energieverbruik, wordt ook gekeken naar de installaties. Gedurende een langere periode zijn de gas- en elektriciteitstanden bijgehouden en wordt erop gestuurd. Aanpassingen aan de verwarming in het Anker zijn noodzakelijk. Ook het verder isoleren van het Anker is gewenst, evenals de aanpassing aan de verlichting (oude vervangen door led).
Bij verhuur c.q. het gebruik van de zalen wordt een energietoeslag gevraagd.
Activiteiten in Op de Wierde worden deels verplaatst naar het Anker, omdat de verwarming daar op bepaalde momenten toch al draait.
We proberen door het toepassen van deze maatregelen het gebruik en het voorschot naar beneden te brengen.
Tenslotte
Er zijn ook meerdere positieve zaken te melden. 
Hoewel de verbouwing van de kerkzaal van de Kruiskerk geld heeft gekost, zien we, dat een aantal maatregelen, zoals het aanbrengen van een nieuwe verwarmingsinstallatie, vloerverwarming  en een betere isolatie, de energiekosten sterk heeft doen dalen.
Nog steeds drijft onze kerk op vrijwilligers en dat zijn er nogal wat. Een deel van hen vallen onder de kerkrentmeesters: KIB medewerkers, kosters, beamer bedienaars, vervangers voor de beheerders, helpers op de begraafplaatsen, bouwtechnische hulpen. Geweldig wat ze doen. Bedankt daarvoor. D.m.v. een presentje hebben we dit ook aan hen laten weten.
De Protestantse Kerk Delfzijl werd in het testament van mevr. B. te Farmsum genoemd als erfgenaam. We hebben hierdoor  een bedrag ontvangen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gestelde vragen/opmerkingen tijdens het gemeenteberaad van zondag 22 januari 2023
Rienk Krist, secretaris
 
 
De jaarrekening De jaarrekening
Inmiddels is de Jaarrekening 2021 behandeld en goedgekeurd. De controle van de kas heeft geen aanleiding
Jaarrekening
gegeven wijzigingen aan te brengen. Inmiddels is de Jaarrekening ingediend bij Centraal College van Beheerszaken. De Jaarrekening 2021 bestaat uit twee delen. Eén betreft de Begraafplaatsen. Tot nu toe maakte die deel uit van de Jaarrekening van de Kerk. Dit moet nu gescheiden worden. Hiervoor zijn gelden gereserveerd en zijn de kosten goed in beeld gebracht. Het tweede is de Jaarrekening van de Kerkelijke Gemeente.
Begroot werd een tekort van ruim € 188.000. Dit is uiteindelijk een tekort geworden van € 38.222.
Positief zijn de opbrengsten van de Vrijwillige Bijdragen en giften. Mede door de Coronapandemie zijn de inkomsten uit buffet, verhuur en collecten lager. Van de door de regering ingestelde steunmaatregelen is een bedrag als voorschot op gederfde inkomsten ontvangen van € 81.000.
Indien u de Jaarrekening wilt inzien of wilt ontvangen, dan kan dit in de week van 4 – 8 juli op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 – 11.30 uur in het Kerkelijk Informatie Bureau.
Mocht u nog vragen hebben of een toelichting wilt ontvangen dan kan dit op dinsdagavond 12 juli tussen 19 – 20 uur, eveneens op het Kerkelijk Bureau.
College van Kerkrentmeesters.
 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK