Voorstel overdracht Kerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Voorstel overdracht Kerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken.
Een tweede reden is het onderhoud, zoals verven, verwarming en onderhoud orgel. Jaarlijks wordt hier een bedrag voor gereserveerd om  hier uitvoering aan te geven.  Ook hiervoor zal het steeds moeilijker worden om de benodigde gelden hiervoor  bijeen te brengen  bij een teruglopend leden aantal. Daarnaast is het noodzakelijk om investeringen te doen en het kerkgebouw aan te passen. Het ontbreekt aan toiletten, water en de mogelijkheid voor een keuken. Dit laatste is mede veroorzaakt door de keus die eerder  is gemaakt om het “dorpshuis” te verkopen. Deze aanpassingen betekenen ook een behoorlijk  geldelijke investering. Door de Stichting Oude Groninger Kerken is belangstelling getoond voor de overname van de kerk. De toren is reeds in haar bezit. Zij heeft een rapport samengesteld met daarin de noodzakelijke investeringen en een aantal jaren onderhoud. Op grond hiervan heeft zij een “bruidsschat“ bepaald om de kerk daadwerkelijk over te kunnen nemen. Het bedrag hiervoor is door haar vastgesteld op nagenoeg 180.000 euro. In onze ogen een flink bedrag. Dit is echter gewoon in deze wijze van overname. (is ook gebeurd bij de overdracht van de kerk in Meedhuizen). Met de Stichting zal nog worden overlegd over het gebruik door ons of door derden van de kerk.  Wel is aangeven dat voor eind mei 2021 deze afspraken gemaakt dienen te worden zodat de overdracht ook in die maand kan plaatsvinden. Tot zolang geldt ook  het bod van de “bruidsschat”.
De financiering van dit bedrag zien wij als College als volgt (zie ook onderstaand overzicht).
Dit jaar zal dit bedrag buiten de begroting worden gehouden en betaald worden uit ons vermogen. Ons vermogen  is dusdanig dat dit kan.  Het in de toekomst beschikbare bedrag bij de verkoop van de Ark kan dan weer aan het vermogen worden toegevoegd. Inmiddels is er een taxatierapport opgemaakt van de Ark. Het daarin genoemde bedrag biedt ruimschoots de mogelijkheid om de bruidsschat te compenseren.
De Kerkenraad heeft inmiddels ingestemd met dit voorstel.
Ook u, als gemeentelid, wordt in de gelegenheid gesteld uw mening hierover kenbaar te maken.
Op maandag 10 mei aanstaande zullen we online (via kerkdienstgemist.nl) hierover informeren en eventuele vragen beantwoorden. Aanvang van deze bijeenkomst is 19.00 uur.
Mocht u op voorhand al vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze indienen bij onze scriba (zie gegevens op pag. 2 van het kerkblad).
Na deze online bijeenkomst zal een definitief besluit worden genomen en zal het College ook op korte termijn, toestemming vragen aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Financiering overdracht Kerk Uitwierde.
Saldo per 01-01-2021                               959.490 euro
Inkomsten conform Begroting 2021          224.625 euro
Incidentele inkomsten                                24.500 euro    
Uitgaven conform Begroting 2021           388.500 euro
Kosten overdracht Kerk Uitwierde           179.300 euro
Resterend bedrag Vermogen                645.815 euro
terug