Kaartjes sturen naar gemeenteleden. Kaartjes sturen naar gemeenteleden.
Het is een goede gewoonte geworden om de gemeenteleden die buiten Delfzijl in een tehuis wonen een kaartje te sturen. Alle eerste zondagen van de maand werden hun namen op de zondagsbrief genoemd. Veel gemeenteleden sturen kaartjes en degene die de kaartjes ontvangen zijn er erg blij mee.
Toch hebben we als pastoraatgroep besloten om hier een wijziging in aan te brengen. Voortaan worden de namen 3 keer per jaar op de zondagsbrief vermeld. Met Kerst, met Pasen en in juli op de aandachtzondag voor oudere gemeenteleden.
Daarbij gaan we nu de gemeenteleden die in Vliethoven wonen ook 3 maal per jaar een kaartje namens de gemeente sturen. Dit wordt gecoördineerd door Frouwkje Klein en zij zorgt er voor dat deze kaartjes verstuurd worden naar de gemeenteleden in Vliethoven.

 
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is ds. Marja de Jager.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           Mw. Eelkje de Vries,
                       (pastore.devries@xs4al.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderling:      vacant
                       Bezoeker: Dhr. Reinder. de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 62 57 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            Mw. Eelkje de Vries,
                        (pastore.devries@xs4all.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderlingen:   Dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 61 80 80)
                        Mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 61 74 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 06 55 92 04 72)
Ouderling:      vacant

Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt, 
                      De Wending en Kleine en Grote Belt
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 06 55 92 04 72)
Ouderling:      Mw. Hennie de Vries
                       (hvriesreeder@gmail.com; 0596 61 83 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 06 55 92 04 72)
Ouderling:      Mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13 07 77 41)

Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastore.devries@xs4all.nl; ,06 57 57 43 52)
Ouderling:      Mw. Joke Kampstra 
                       (jokekampstra@kpnmail.nl:  06 12 11 02 28)                       
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           Mw. Eelkje de Vries
                      (pastore.devries@xs4al.nl; 06 5 757 43 52)
Ouderling:      Mw. Frouwkje Klein
                       (doublepetite@hotmail.com; 06 23 68 85 12)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastore.devries@xs4all.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderlingen:   Mw. Aukje van Tholen
                        (aukje@vantholen.nl; 0596 61 90 87)
                         
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastore.devries@xs4all.nl; 06 57 57 43 52)
Ouderling:        vacant
                         
 
 
 
Vanuit de werkgroep pastoraat (okt 2023) Vanuit de werkgroep pastoraat (okt 2023)
Maandag 9 oktober jl. was er weer een bijeenkomst van de werkgroep pastoraat. Wij hebben toen onder andere samen gesproken over een voorstel dat een gemeentelid via de mail had ingediend. Dit gemeentelid had in kerkbladen van andere gemeenten gezien dat daar bij een in memoriam soms een foto van het overledene was geplaatst. Hij vroeg zich af op dit ook mogelijk was in ons KERKBLAD. Soms zegt een gezicht meer dan een naam, vooral in een grotere gemeente.
Na een goed gesprek, vooral over het privacy-aspect, is er besloten om in te stemmen met dit voorstel. Maar natuurlijk wel na overleg met de familie en alleen als deze hiervoor toestemming geeft.  We willen hier aan het begin van het volgende kerkelijk jaar – begin december – mee beginnen. Dus vanaf komende december zal aan  de familie van overleden gemeenteleden worden gevraagd of zij het op prijs stellen dat er bij het in memoriam een door hen gekozen foto wordt geplaatst in KERKBLAD.
U zult dan voortaan zowel in memoriams mét als zónder foto aantreffen in ons KERKBLAD
Verder is de afgelopen bijeenkomsten van de werkgroep meerdere malen gesproken over het verjaardagsfonds. In een aantal secties loopt dit goed en in andere secties levert het problemen op. We hebben ons afgevraagd of het nog wel past in deze tijd en of wij ermee moeten doorgaan. Als werkgroep hebben we, in overleg met de kerkenraad, besloten om vanaf 1 januari 2024 te stoppen met het verjaardagsfonds. En daarmee met het brengen van envelopjes naar gemeenteleden die jarig zijn.
Maar hoe nu verder….? Want wij willen het omzien naar elkaar wel handen en voeten blijven geven. Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep is er een kleine commissie ingesteld. Deze bestaat naast ds. Marja de Jager uit de ouderlingen Wies Veling en Joke Kampstra. Zij gaan zich erop bezinnen hoe wij als gemeente in de toekomst omgaan met de bloemengroet vanuit de kerk, de attenties bij verjaardagen voor onze  oude gemeenteleden en de attenties bij jubilea en ziekte. Deze commissie beraadt zich ook over mogelijkheden om inkomsten te verwerven om de onkosten voor deze attenties te dekken.
Voor Frans Geluk was het de laatste keer dat hij als ouderling een bijeenkomst van onze werkgroep bezocht. Twaalf jaar is hij ouderling geweest en een heel aantal jaren voorzitter en tevens secretaris van de werkgroep. Daarvoor is hij in de bloemetjes gezet, bedankt en feestelijk uitgezwaaid. 


Met hartelijke groet, namens de werkgroep pastoraat,

Eelkje de Vries
 
 
Uit de bijeenkomst van februari 2023 Uit de bijeenkomst van februari 2023
De afgelopen maanden hebben we ons vooral beziggehouden met het beleidsplan. Als werkgroep hebben we onze intenties vastgelegd in het werkplan. Dit werkplan is meegenomen als bijlage in het beleidsplan. Van dit beleidsplan hebt u allen kennis kunnen nemen en in het gemeenteberaad van 22 januari is er gelegenheid geweest hierop te reageren.
Als werkgroep pastoraat stellen we vast dat de gemeente ouder wordt waardoor het pastorale werk op termijn met minder ouderlingen en contactpersonen gedaan zal moeten worden. Maar desondanks zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook de komende jaren willen we naar elkaar omzien in goede en moeilijke tijden.

Om dit verlangen handen te voeten te geven hebben we elkaar nodig. We doen het samen.
We willen elkaar ontmoeten om leven en geloof samen te delen.
Dat gebeurt door bezoekwerk. De predikant en pastor, maar ook vele gemeenteleden hebben als contactpersoon, bezoeker of ouderling de taak op zich genomen om naar gemeenteleden toe te gaan. Op eigen initiatief of omdat er behoefte is en dit aangegeven wordt.
Dat gebeurt op de informele momenten: als we elkaar zien tijdens het koffiedrinken na de zondagse diensten en op andere momenten in de week. Want er zijn verschillende ontmoetingsmomenten, zoals opgenomen in ons activiteitenboekje.
Dit gebeurt ook door goede communicatie en regelmatige berichtgeving in de  Zondagsbrief en Kerkblad.

In het werkplan wordt ook ingegaan op toerusting. Hoe kunnen we beter inspelen op wat gemeenteleden verlangen aan contact. Dat gebeurt op de vergaderingen van de werkgroep, met ouderlingen en regelmatig ook met bezoekers. Tenminste een keer per jaar zijn de bezoekers een deel van de vergadering van de werkgroep aanwezig.
Toerusting komt ook aan de orde op de vergaderingen van de sectieteams die eens in de zoveel tijd worden gehouden.
Zo dienen de vergaderingen van de werkgroep Pastoraat om vast te stellen aan wat goed gaat en wat de ontmoeting en de saamhorigheid bevordert.
En om samen stil te staan bij hoe en waar het nog beter kan.
Zo willen we ook in de komende jaren met goede moed doorgaan.

Met hartelijke groet
Namens de werkgroep Pastoraat
Lied van de maand: Lied 542
Eelkje de Vries

 
 
Vanuit de taakgroep pastoraat Vanuit de taakgroep pastoraat
In het vorig nummer van KERKBLAD heeft er een verslag gestaan van de laatste bijeenkomst van de taakgroep pastoraat.  Op 11 april 2022
Daarna zijn we als taakgroep nog niet weer bij elkaar geweest. Er valt dus weinig nieuws te vertellen.
Er is toen wel een punt ter sprake gekomen, waarover enige onduidelijkheid bestond. Namelijk aan het punt ‘Aan welke huwelijksjubilea schenken wij als Protestants Gemeente Delfzijl aandacht?’
Naar aanleiding van deze onduidelijkheid zijn we even de archieven ingedoken, tot we een document op tafel konden leggen, waarin dit duidelijk is vastgelegd. Geschreven in de loop van 2018 ten behoeve van het eenwordingsproces van de verschillende wijkgemeenten.
Hierin staat:
Bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 60, 65 en 70 bezorgen contactpersonen een attentie.
Dit betekent ook dat deze jubilea zullen worden vermeld in KERKBLAD, tenzij gemeenteleden hebben laten weten, dit liever niet te willen.
Wij gaan ervan uit dat het nu voor iedereen duidelijk is.
Met hartelijke groet

Namens de taakgroep Pastoraat
Eelkje de Vries.