Vanuit de taakgroep pastoraat Vanuit de taakgroep pastoraat
In het vorig nummer van KERKBLAD heeft er een verslag gestaan van de laatste bijeenkomst van de taakgroep pastoraat.  Op 11 april 2022
Daarna zijn we als taakgroep nog niet weer bij elkaar geweest. Er valt dus weinig nieuws te vertellen.
Er is toen wel een punt ter sprake gekomen, waarover enige onduidelijkheid bestond. Namelijk aan het punt ‘Aan welke huwelijksjubilea schenken wij als Protestants Gemeente Delfzijl aandacht?’
Naar aanleiding van deze onduidelijkheid zijn we even de archieven ingedoken, tot we een document op tafel konden leggen, waarin dit duidelijk is vastgelegd. Geschreven in de loop van 2018 ten behoeve van het eenwordingsproces van de verschillende wijkgemeenten.
Hierin staat:
Bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 60, 65 en 70 bezorgen contactpersonen een attentie.
Dit betekent ook dat deze jubilea zullen worden vermeld in KERKBLAD, tenzij gemeenteleden hebben laten weten, dit liever niet te willen.
Wij gaan ervan uit dat het nu voor iedereen duidelijk is.
Met hartelijke groet

Namens de taakgroep Pastoraat
Eelkje de Vries.
 
 
Uit de vergadering van 11 april 2022 Uit de vergadering van 11 april 2022
                                        Taakgroep Pastoraat
Aan het begin van de Stille week, op maandag 11 april was er weer het 2-maandelijkse overleg van de taakgroep pastoraat.
Met de ouderlingen, die aanwezig waren hebben we naast de gebruikelijke agendapunten, stil gestaan en gedeeld hoe het onszelf momenteel vergaat. Naast het wel en wee uit ieders persoonlijk leven, houdt het wereldgebeuren en het leed en zorg, die daarmee gepaard gaat, ons natuurlijk heel erg bezig. Tegelijkertijd is er dankbaarheid omdat we weer bij elkaar mogen komen. Zowel in familie-en vriendenkring, als in de geloofsgemeenschap. We zijn blij met de mogelijkheden, die dit biedt. 
Inhoudelijk zijn wij als taakgroep nog niet met het beleidsplan bezig gegaan. Wel zijn er punten genoteerd, die aan de orde moeten komen.  Er is aandacht geweest voor de komende gemeentezondag – 24 april, die is gewijd aan dit beleidsplan. Zowel inhoudelijk als praktisch.
In de tweede helft van de bijeenkomst voegden de bezoekers zich bij het overleg. Er was een nieuwe bezoeker aanwezig in een van de secties en daarom hebben we een uitgebreid voorstelrondje gedaan, gevolgd door een uitwisseling van ervaringen als bezoeker. Het bleek dat er in de secties wel verschillend met de taak van de bezoeker wordt omgegaan, afhankelijk van de situatie in de sectie.
De uitwisseling met ouderlingen en bezoekers riep een aantal onderwerpen op, waar wij ons de komende tijd in kunnen verdiepen of die aan de orde moeten komen bij het opstellen van het beleidsplan. Ook is de gemeentezondag bij de bezoekers aan de orde gesteld en een aantal ouderlingen en bezoekers hebben hun medewerking aan deze zondag toegezegd.
Al met al was het juist door alles wat er door de uitwisselingen van gedachten en ervaringen op tafel kwam een waardevolle middag, die een vervolg vraagt in de nabije toekomst.

Pastor Eelkje de Vries
 
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      vacant
                       Bezoeker: R. de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      vacant
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt, 
                      De Wending en Kleine en Grote Belt
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       (tjdevries@home.nl; 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13077741)


Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastoredevries@ziggo.nl; ,06 57574352)
Ouderling:      Mw. Joke Kampstra 
                       (joke@techni-c-all.nl:  0612110228)                       
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (doublepetite@hotmail.com; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         (aukje@vantholen.nl; 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (ellymietus@icloud.com; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         (f.h.geluk@home.nl; 0596 6202 22)
 
 
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
In december jl. moesten we besluiten opnieuw een bijeenkomst van onze taakgroep te laten vervallen vanwege de beperkende maatregelen. En in het omzien naar elkaar tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst en de koffie-ochtenden in Het Anker werden we, opnieuw, gedwarsboomd door de coronacrisis.  Gelukkig is het wel mogelijk om het pastoraat in onze gemeente in de vorm van huisbezoeken te laten doorgaan. En ook kunnen we doorgaan met onderling pastoraat, als gemeenteleden die deel uitmaken van dezelfde kerkelijke gemeenschap. Terugkijkend kunnen we wel zeggen dat de coronacrisis ons heeft gedwongen tot bezinning op wat van waarde is in ons leven. Hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten en er voor elkaar te kunnen zijn. Nabijheid heeft voor veel mensen meer betekenis gekregen. We voelen meer dan eerder dat we deel uitmaken van een familie, een buurt, een school, een organisatie, zoals bijvoorbeeld een kerkgemeenschap, of een vriendengroep. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar wat Nederlanders met elkaar verbindt, laat zien dat individuele vrijheid bovenaan staat bij een grote meerderheid van de mensen. Het leven in een vrij land, waar je kunt zeggen wat je vindt en mag zijn wie je bent, is wat hen bindt aan Nederland. Tegelijk maken veel Nederlanders zich er zorgen om dat opvattingen en leefwijzen in alle vrijheid steeds vaker botsen, en dat de tegenstellingen toenemen. De coronacrisis heeft laten zien dat mensen zich oprecht zorgen maken over die toenemende tegenstellingen, maar ook dat er veel bereidheid is om te zorgen voor elkaar. Denk aan alle mantelzorgers en vrijwilligers, ook in onze eigen gemeente. Er is dus wel degelijk een gemeenschappelijke basis en die kunnen en moeten we aanspreken en waarderen. Verbondenheid met elkaar is niet gratis, maar vraagt van een ieder van ons het vermogen om zich in te leven in de ander en niet meteen te oordelen of onverschillig langs elkaar heen te leven. En dat op basis van ons geloof in Jezus, die ons heeft voorgeleefd hoe wij in deze wereld kunnen omzien naar elkaar en ons met elkaar kunnen verbinden. Dat 2022 een jaar van toenemende verbondenheid mag zijn!   
Namens de taakgroep Pastoraat,

Frans Geluk