Preekconsent Preekconsent


Op vrijdagmiddag 24 januari jl. kreeg onze pastor Eelkje de Vries tijdens een bijeenkomst van de classis Groningen-Drenthe haar preekconsent uitgereikt. Een preekconsent is de bevoegdheid om kerkdiensten te leiden.
Tevens kreeg Eelkje de bevoegdheid voor de sacramentsbediening in twee tehuizen in Delfzijl, te weten Hoogwatum en het Van Julsinghatehuis. Dit betekent dat zij daar mag voorgaan in een viering van het Heilig Avondmaal.
De kerkenraad had dit preekconsent voor Eelkje bij de classis aangevraagd. In haar vorige gemeente Burgum had zij dit ook, maar omdat een preekconsent is gekoppeld aan de gemeente en niet aan de persoon, verviel dit bij haar nieuwe aanstelling in Delfzijl.
Ds. Jan Hommes, onze classispredikant, verwelkomde op 24 januari jl. in het Kerkenheem aan de Noorddijkerweg in Groningen in totaal 7 kerkelijk werkers, hun mentoren (onder wie de dominees Albert en Dineke Ferwerda) en uitgenodigde afgevaardigden van de aanvragende kerkenraden. Onze kerkenraad was vertegenwoordigd door Tjerk de Vries en Frans Geluk. Na het welkom en een korte inleiding overhandigde de classispredikant de preekconsentkaarten. Tevens kreeg Eelkje de bevoegdheid voor de sacramentsbediening in twee tehuizen in Delfzijl, te weten Hoogwatum en het Van Julsinghatehuis. Dit betekent dat zij daar mag voorgaan in een viering van het Heilig Avondmaal. Na het afleggen van de gelofte die bij de toekenning van het preekconsent hoort, konden wij haar namens onze gemeente feliciteren en een bloemetje overhandigen. Wij zijn blij met deze toekenning waardoor onze pastor nu ook kan voorgaan in diensten in onze gemeente en in de twee tehuizen.
 
terug