Vanuit het College van Kerkrentmeesters Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft een aantal beleidsvoornemens  ingediend bij de beleidscommissie.  Een aantal van de beleidsvoornemens valt onder de bevoegdheid van het College en andere onder die van de Kerkenraad. Dit is besproken op de Kerkenraad.
De ingediende voorstellen van het College zijn gebaseerd op de huidige financiële mogelijkheden, maar zeker ook op de mogelijkheden voor de toekomst.  De financiële situatie baart ons zorgen, gelet op de huidige begroting, maar zeker ook op de begroting voor de komende 5 jaar.
Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
Onze inkomsten betreffen grotendeels de VVB. Door het dalend ledenaantal gaan deze naar beneden. Over het afgelopen jaar zijn we tevreden over het toegezegde bedrag. Doch, niet alles wat toegezegd is, is binnen. Daarnaast zijn leden aangeschreven die geen bijdrage betalen. Aan hen is gevraagd in ieder geval het bedrag te betalen, dat wij per lid moeten afdragen aan de landelijke PKN.
We hopen dat de toe te zeggen bedragen voor het jaar 2023 een positief resultaat opleveren.
Personeelskosten
De vrijwilligersvergoedingen zijn aangepast aan de landelijke richtlijnen. Besloten is, de uren van de beheerders van het Anker aan te passen.
Anker/Kruiskerk
De omzet van het Anker dekt de kosten die we maken niet. Deels is dit veroorzaakt door corona en de nasleep hiervan. Besloten is om de zaalhuur te verhogen en deze te vermeerderen met een energietoeslag. Dit geldt voor niet-kerkelijke activiteiten. Ook de consumptieprijzen zijn verhoogd.
Voor het gebruik van de kerkzaal en de overige voorzieningen ten behoeve van een uitvaart worden vanaf 1 april 2023 kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de Farmsumer Kerk. De beheerder  kan u hierover informatie verstrekken. Voor het  gebruik van de Dorpskerk Uitwierde zal hij u doorverwijzen naar de Plaatselijke Commissie.
Administratiekosten
Er wordt veel drukwerk geproduceerd bij het KIB. We willen nagaan of dit altijd wel noodzakelijk is.
Gebouwen: De Ark
We kunnen u melden dat er stappen zijn ondernomen om de voormalige kerk over te dragen, cq te verkopen. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Eemsdelta  en een derde partij.  De St. Voedselbank is ook betrokken bij deze plannen.
De Farmsumer Kerk
Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de Farmsumer Kerk. De kerk is in de loop der jaren goed onderhouden en verkeert daardoor in een goede staat.  Voor de komende jaren treedt er opnieuw een onderhoudsplan inwerking. Dit drukt, ondanks de subsidies van het rijk, op onze financiën.
Voor de gebouwen, die eerder in ons bezit waren, is een aanvraag gedaan i.v.m. de waardedaling. Voor de pastorie zal een aanvraag ingediend worden voor SNN subsidie.
Begraafplaatsen
De kosten van de 3 begraafplaatsen drukken behoorlijk op de begroting.  Een deel van de personeelskosten van de beheerder is hiermee gemoeid. Ook het geadviseerde reserveringsbedrag is erg hoog. De tarieven voor begraven worden aangepast en mogelijk wordt de duur van de grafrechten gewijzigd van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd.  Veel werkzaamheden worden verzorgd door vrijwilligers naast die van de beheerder. Helaas heeft de werknemer, die middels een regeling werkte op de begraafplaatsen,
door de gemeente een andere werkplek toegewezen gekregen.
Op de begraafplaats Farmsum is een aantal KNIL militairen begraven. De gemeente Eemsdelta  heeft deze graven een beschermde status gegeven. Wij hebben hier uiteraard aan meegewerkt.
We zijn nog op zoek naar één of meerdere personen, die ons willen helpen bij het coördineren van het beheer van de begraafplaatsen, met name het administratieve gedeelte.
Energie(kosten)
Een onderwerp, dat hoog op de agenda staat. Door de hoge gasprijs is ons voorschot voor energie voorlopig bepaald op € 6000,00 per maand. Er zijn dan ook  beslissingen genomen om dit te verlagen.
De temperatuur in de kerkzaal is omlaag gebracht.  Het dragen van jassen wordt dan ook aanbevolen. De kerkzaal in de Farmsumer kerk wordt tijdens het stookseizoen niet gebruikt, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen.
De thermostaat in het Anker is op een andere plaats aangebracht zodat de temperatuur beter te regelen is. Ook in de zalen is de temperatuur bijgesteld. Behalve het energieverbruik, wordt ook gekeken naar de installaties. Gedurende een langere periode zijn de gas- en elektriciteitstanden bijgehouden en wordt erop gestuurd. Aanpassingen aan de verwarming in het Anker zijn noodzakelijk. Ook het verder isoleren van het Anker is gewenst, evenals de aanpassing aan de verlichting (oude vervangen door led).
Bij verhuur c.q. het gebruik van de zalen wordt een energietoeslag gevraagd.
Activiteiten in Op de Wierde worden deels verplaatst naar het Anker, omdat de verwarming daar op bepaalde momenten toch al draait.
We proberen door het toepassen van deze maatregelen het gebruik en het voorschot naar beneden te brengen.
Tenslotte
Er zijn ook meerdere positieve zaken te melden. 
Hoewel de verbouwing van de kerkzaal van de Kruiskerk geld heeft gekost, zien we, dat een aantal maatregelen, zoals het aanbrengen van een nieuwe verwarmingsinstallatie, vloerverwarming  en een betere isolatie, de energiekosten sterk heeft doen dalen.
Nog steeds drijft onze kerk op vrijwilligers en dat zijn er nogal wat. Een deel van hen vallen onder de kerkrentmeesters: KIB medewerkers, kosters, beamer bedienaars, vervangers voor de beheerders, helpers op de begraafplaatsen, bouwtechnische hulpen. Geweldig wat ze doen. Bedankt daarvoor. D.m.v. een presentje hebben we dit ook aan hen laten weten.
De Protestantse Kerk Delfzijl werd in het testament van mevr. B. te Farmsum genoemd als erfgenaam. We hebben hierdoor  een bedrag ontvangen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gestelde vragen/opmerkingen tijdens het gemeenteberaad van zondag 22 januari 2023
Rienk Krist, secretaris
 
terug