Verslag Gemeenteberaad Verslag Gemeenteberaad
Voorzitter Reinder de Vries heet iedereen hartelijk welkom. Hij geeft het woord aan ds. Marja de Jager die de avond opent met gebed gevolgd door een korte inleiding voor het geloofsgesprek.
Geloofsgesprek
Het gekozen thema is schip dat in het christelijke geloof symbool staat voor de kerk. Via de bouwkunst (kerk als verzamelplaats), kunst (mast als symbool van het kruis), kerkvaders (ark) en de logo's van de Oecumene, waarin het schip en de mast/het kruis zijn verwerkt, komen we aan bij Bijbelteksten waarin het schip een rol speelt. De aanwezigen werken de vragen met elkaar in kringgesprekken uit.
Wij onderzoeken op welke wijze voor eenieder van ons, het schip van de kerk een leerplek is en een plek van rust. Voorts, hoe we denken over de toekomst van de kerk, wanneer het schip in zwaar weer verkeert.
Statistiek ledenadministratie
Kees Straatman praat ons bij over de statistieken van de ledenadministratie. Allereerst geeft hij inzicht in de wijze van registratie, nl. via burgerlijke - en kerkelijke gegevens. Ook verklaart hij de hoe de Pastorale Eenheden zijn samengesteld. Als het gaat over de trends aan de hand van de leeftijdsopbouw, valt op dat 80% van de gemeente is te vinden in de leeftijd vanaf 51+ . Het zwaartepunt ligt tussen 66 jaar en 80 jaar. Hij stelt vast dat in 15 jaar het aantal kerkleden meer dan is gehalveerd. Een prognose tot en met het jaar 2029 laat zien dat die trend zich doorzet, alleen is het moeilijk in te schatten in welk tempo zich dat voltrekt. Het is bemoedigend dat de kerkdiensten via het internet ca. 150 keer per maand worden bezocht.
Financiën
Kerkrentmeesters
Ties Vos presenteert de jaarrekening 2023. Hij laat zien dat er het tekort bijna 50% lager uitvalt dan was begroot. De kerkrentmeesters hebben zich voorgenomen om het komend jaar nog scherper te begroten. Voorts willen zij grip krijgen op aanzienlijke kostenposten. In een aparte exploitatie zijn de kosten van het onderhoud van 3 begraafplaatsen (in totaal 5800 graven) ondergebracht. De totale kosten drukken zwaar op de gemeente. De komende tijd zijn er (vervolg) gesprekken zijn over o.m. de toekomst van de begraafplaatsen, de pastorie, de Ark, het Anker, Farmsumer kerk en gebouw op de Wierde. De uitkomsten zijn van invloed op de begroting van 2025. Het is bemoedigend dat ondanks de terugloop van het aantal leden, de eigen bijdragen van de leden zijn gestegen.
Diaconie
Eelkje de Vries geeft inzicht in de jaarrekening 2023 en begroting 2025. De diaconie heeft nog een woning in bezit. De onderhoudskosten drukken zwaar. De diaconie wil de komende periode bepalen hoe in de toekomst om te gaan met de woning. De jaarrekening is nog niet geheel volledig en zal vóór 17 juni a.s. worden voorgelegd aan de kerkenraad.
Zomer- Wintertijd
Er vindt een peiling plaats over de aanvangstijden van de kerkdiensten in de zomerperiode. De Werkgroep Pastoraat nemen de opmerkingen mee in hun besluitvorming.
Rondvraag
Er is een vraag over het publiceren in het kerkblad van de huurprijs van de kerkzaal voor begrafenissen. Rienk Krist legt uit dat er niets geheimzinnigs aanzit, maar dat dit vanwege een mogelijk verwijt van oneigenlijke concurrentie niet mogelijk is. We zijn nu eenmaal geen commerciële instelling. We willen problemen voorkomen met ondernemingen die op dit gebied actief zijn. Men kan een offerte aanvragen. Hij spreekt met de vragenstelster af dat zij hem gerust mag bellen als zij daarin interesse heeft in de huurprijs heeft.
Er is een vraag of de kerkenraad zicht heeft of er bij activiteiten “kleine kassen” in omloop zijn. Hoe verhoudt zich dat met het afleggen van de financiële verantwoording.
Verder is er een opmerking over het omhoog brengen van de leeftijdsgrens voor deelnemers aan de kerstmiddag (inclusief presentje). Die leeftijd is van 75 jaar naar 78 jaar gegaan. Eelkje de Vries geeft uitleg over het hoe en waarom.
Er is een vraag over het vernieuwen van het Informatieboekje. In 2021 is het boekje geüpdatet. De noodzaak voor vernieuwing wordt onderzocht.
Sluiting
De avond is afgesloten met het zingen van het lied: Goede herder als wij slapen gaan (Lied 268).
Met dank aan Coen van der Heijde die het verslag van deze avond heeft gemaakt.
Renny Burema, scriba


 
terug