Vieren en vormen Vieren en vormen
Inleiding
De werkgroep begeleidt de gemeente in het vieren van haar erediensten. Zij komt met voorstellen voor verdieping. Zij daagt de gemeente uit andere vormen van vieren uit te proberen. Zij probeert daarbij de veelkleurigheid van de gemeente in de verschillende onderdelen van de dienst, in de variatie van de diensten en in de gemeentezang recht te doen.
De gemeente te betrekken bij het gesprek over geloof en kerk en uitnodigen.
 
Leden:
Tjerk de Vries (voorzitter), Ds. Marja de Jager, Aukje van Tholen, Piet Lanting, Gineke van der Velde, Peter Cramer, Trienke Flobbe en Petra de Jong (secretaresse)
 
Taken
Begeleiden:
de erediensten in de huidige vorm, zoals de gemeente gewend is, handhaven en ordenen.
Opstellen van  preekrooster, organistenrooster, rooster lectoren, in overleg met scriba van de kerkenraad.
Voorstellen wat betreft vieringen voorleggen aan de kerkenraad over o.a  invulling van orde van dienst, leesrooster en andere;
is belast met de bezinning op inhoud en vorm van alle erediensten;
kan adviezen uitbrengen aan de kerkenraad over de inrichting van het kerkgebouw;
is verantwoordelijk voor de invulling van bijzondere diensten op bijzondere (feest) dagen zoals bid- en dankdag, een dienst in de paascyclus, de startdienst en de kerstnachtdienst en laat zich hierin adviseren door de organisten.
betrekt zo nodig de leiding van de kindernevendienst en tienervieringen bij de voorbereiding van de erediensten;
Het stimuleren en coördineren van verschillende vormen van vorming en toerusting gericht op geloofsgroei van gemeenteleden.
Het samenstellen van een jaarprogramma, waarbij voor wat betreft de inhoud en werkvorm, gelet zal worden op de verscheidenheid aan mensen. Het programma zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de kerkenraad.
adviseert de kerkenraad bij het tot stand komen van het beleidsplan
voert zaken uit die in het beleidsplan voor de werkgroep vieren en vormen van toepassing zijn
is, evenals de leden ervan, tot geheimhouding verplicht, omdat een lid van de werkgroep eredienst uit hoofde van zijn/haar functie vertrouwelijke zaken ter kennis kunnen komen;
is verantwoording schuldig aan de kerkenraad;
 
Verdiepen:
toelichting op liturgie  via  Kerkblad, cursus en andere vormen van Vorming en Toerusting
andere vormen van eredienst verkennen en nieuwe ontwikkelingen bekend maken.
Bevordert het liturgisch bewustzijn van de gemeente
Uitdagen:
andere  vormen van eredienst en liturgie uitwerken en voorstellen of  ter beproeving met de gemeente vieren en achteraf evalueren.
 
Samenstelling
2 ouderlingen die zitting hebben in de kerkenraad, waarvan één de voorzitter is, voormalige leden van de liturgiecommissie, één van de organisten, predikant en een vertegenwoordiger van anders vieren
 
verkiezing
Voor de verkiezing van de voorzitter geldt de verkiezingprocedure voor ambtsdragers zoals beschreven in verkiezingsreglement
De andere leden van de commissie worden voor de duur van 4 jaar benoemd.
 
Vergaderfrequentie
De leden van deze werkgroep komen minstens zes keer per jaar bij elkaar. Het contact onderling is belangrijk, daarom wordt zoveel mogelijk getracht dat iedereen aanwezig kan zijn. In de vergaderingen worden afspraken gemaakt over werkwijzen, projecten, wensen vanuit de kerkenraad of van gemeenteleden.
 
Communicatie
Mededelingen worden via het kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt.
De voorzitter van de werkgroep eredienst is lid van de kerkenraad.
Het verslag van de vergadering wordt aan de scriba toegestuurd. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tjerk de Vries op telefoonnummer: 0596-618346 of via tjdevries@home.nl
 
 
 
 
 
terug