Vragen en antwoorden naar aanleiding van het gemeenteberaad op 22 januari 2023 Vragen en antwoorden naar aanleiding van het gemeenteberaad op 22 januari 2023
In het gemeenteberaad van 22 januari jl. hebben verschillende gemeenteleden vragen gesteld naar aanleiding van de presentatie van het beleidsplan 2023-2027. De commissie beleidsplan heeft toen toegezegd deze vragen door te spelen naar de betreffende colleges en werkgroepen en hun antwoorden te publiceren in het Kerkblad. Als eerste geeft het College van Kerkrentmeesters antwoord op de aan hen gestelde vragen. Daarna komt de werkgroep Pastoraat aan het woord, dan de werkgroep Vieren en Vormen en tenslotte het moderamen (namens de kerkenraad).
Vragen aan- en antwoorden door het College van Kerkrentmeesters:
        Vraag:
  1. Volgens het beleidsplan hebben we vanaf 2019 te maken met aanzienlijke tekorten, met klem wordt geadviseerd om over te gaan op een ander financieel beleid.
Het vermogen van de kerk is niet toereikend om de geraamde grote tekorten op te vangen, welke maatregelen t.a.v. de financiën kunnen worden genomen?  Delen van informatie met de gemeente over welke maatregelen worden genomen om de tekorten op te vangen die geraamd zijn.

Antwoord:
Het is juist dat we tekorten hebben en al enige jaren.  Het College heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid maar ook is er een verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.  Ons vermogen stond het toe dat de begroting zo was opgesteld.
Wat de inkomsten betreft. We kunnen tevreden zijn over de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdragen. Meer dan begroot is.
De afgelopen jaren zijn er panden en woningen verkocht. Buiten de geldelijke inkomsten leverde dit minder onderhoudskosten en menskracht op. Zo ook het onderhoud van de kerk in Uitwierde, hoewel hier bij de overdracht aan de SOGK wel een bruidsschat tegenover stond.  Inmiddels staat de Ark te koop en op dit moment doen we onderzoek naar de Farmsumer Kerk en gebouw Op de Wierde. Een deel van de opbrengst van de panden is besteed aan de verbouw van de Kruiskerk. Deze levert een behoorlijke energiebesparing op, zeker gezien de huidige prijzen. De waardevermindering van panden die in ons bezit zijn (geweest) is aangevraagd en is deels inmiddels uitgekeerd. We blijven alert op aanvragen van subsidies (ook voor onderhoud).
De huurprijzen van de zalen zijn verhoogd en aangevuld met een energietoeslag.
Wij zijn van mening dat niet-kerkelijke activiteiten ons geen geld mogen kosten maar juist moeten opbrengen. In de kosten zitten ook de personeelskosten van bv. de beheerders. De inkomsten blijven achter met de verwachtingen.
De 3 begraafplaatsen drukken behoorlijk op de begroting. Onderhoud en personeelskosten. We hebben besloten om de inkomstzijde te willen verhogen door regels en prijzen  aan te passen voor wat betreft begraven.
Blijft over de belangrijke post van de uitgaven: de personeelskosten. Beheerders; organisten; predikant en kerkelijk werker. Hierover is het College in overleg met de Kerkenraad en de betrokkenen.
Het beleid van het College is er opgericht: doorgaan met het afstoten van gebouwen, bezuinigen op personeelskosten, energiebesparingen, inkomstenverhogen om te komen tot een sluitende begroting. Ook speelt een belangrijke rol de inzet van vrijwilligers. Die willen we verhogen daar waar mogelijk is. We beseffen ons terdege dat dit steeds moeilijker wordt gezien de leeftijdsopbouw van onze gemeente. Ook zelfredzaamheid bij kerkelijke vergaderingen staan wij voor en hier wordt op gestuurd.
In het vorige kerkblad is er eveneens een artikel geplaatst van het College.

Vraag
  1. Is het mogelijk om meer aandacht te besteden aan het milieuaspect (met name t.a.v. de bedrijfsvoering.)
      Antwoord:
Op de Kerkenraad is besloten dat we het predicaat: Groene Kerk nastreven. Het College voert dit uit door in te zetten op energiebesparing door middel van maatregelen zoals ledverlichting; isolatie en zonnepanelen. Daarnaast is ons gedrag ten aanzien van gebruik van energie erg belangrijk. Ook hier wijzen en sturen wij op.  Minder drukkosten wordt inmiddels besproken. Voor wat betreft het aanbieden van consumpties, eten, gebruik van goederen (plastics) is nog geen keuze gemaakt.
Vraag
  1. Is het nog steeds de bedoeling dat de kerkzaal verhuurd kan worden aan derden?
      Antwoord:
Jazeker is deze te huur. Zoals eerder werd gezegd is dat het voor niet-kerkelijke activiteiten ons geen geld mag kosten, integendeel het moet geld opleveren. Wij hebben betaalde beheerders daar waar andere verhuurlocaties gebruik maken van vrijwilligers.  Dit betekent voor sommige (huidige en toekomstige) huurders dat zij om financiële reden een andere keus (moeten) maken.
Vragen aan- en antwoorden door de werkgroep Pastoraat:
Vraag:
  1. Bezoekers (zij, die bezoekjes afleggen in de wijken) staan niet vermeld in het nieuwe beleidsplan.
Antwoord:
In het werkplan van de werkgroep Pastoraat worden de bezoekers meerdere keren vermeld. In de paragraaf over toerusting van het pastorale team werden alleen de ouderlingen genoemd, hier hebben we, naar aanleiding van de gemaakte opmerking, de bezoekers toegevoegd.
      Vraag (binnengekomen via e-mail)
  1. Worden de sectievergaderingen door de ouderlingen wel 1 of 2 keer per jaar gehouden en wordt dit gerapporteerd?
Antwoord:
In principe vinden die plaats, op initiatief van de ouderling (en/of bezoeker) en in overleg met predikant/pastor. Dit wordt gemeld in de werkgroep Pastoraat. Inhoudelijk vindt enkel verslaglegging plaats, zover dit nodig is voor de leden van het sectieteam.

Vraag aan- en antwoord door de werkgroep Vieren en Vormen
Vraag
  1. Kunnen we tijdens de diensten nog meer gebruik gaan maken van de beamer?
Antwoord:
Het gebruik van de beamer in de Eredienst moet functioneel zijn. Wij zijn, als Werkgroep Vieren en Vormen, van mening dat de wijze waarop we nu de beamer gebruiken in de Eredienst hieraan voldoet. Het bijv. vervangen van een lied door een “opgenomen lied” kan als het lied bijv. niet in het liedboek staat en past binnen het thema van die zondag. Wij geven er de voorkeur aan, dat bij een onbekend lied (bijv. Lied van de Maand) dit wordt voorgezongen door zangers uit de gemeente.
Vraag aan- en antwoord door het moderamen:
Vraag:
7.   Een beleidsplan gaat over vele voornemens maar over de eventuele uitvoering is tot op heden niet veel gecommuniceerd met de gemeente.   Graag zien we vanaf nu dat er over de voortgang b.v. maandelijks wordt gecommuniceerd met de gemeente vanuit de kerkenraad/colleges/ werkgroepen.
Antwoord:
In ons Kerkblad verschijnen regelmatig artikelen vanuit de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, de werkgroep Pastoraat en de Missionaire werkgroep Delfzijl. In die artikelen leest u over actuele zaken binnen onze gemeente die uw aandacht verdienen en waarin soms wel, soms niet een relatie lag met het vorige beleidsplan (2018-2022). Nu er een nieuw beleidsplan ligt zullen we u via het Kerkblad geregeld op de hoogte houden over de voortgang. Zo mogelijk zal dit maandelijks gebeuren, dit is afhankelijk van het feit of er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden. 

 
terug