Bericht uit de vergadering van de Kerkrentmeesters (april 2022) Bericht uit de vergadering van de Kerkrentmeesters (april 2022)
Personeelszaken.
Onze vrijwilligster Aukje van Tholen is even uit de roulatie en herstelt van een operatie. Veel sterkte.
Binnenkort vinden er gesprekken plaats met een aantal gemeenteleden die onze beheerders in noodgevallen willen en kunnen vervangen. Hulde hiervoor. Afspraken worden gemaakt.
Wilte Mulder en Kasper Smit hebben afscheid genomen van het College, na jaren lange inzet. Veel werk is door hen verzet en altijd in een prettige sfeer. Bedankt.
Tjerk de Vries gaat de boekhouding van Kasper overnemen en is al druk aan de slag.
Het betekent wel dat het College kleiner is geworden terwijl er evenveel, zo niet meer, werkzaamheden zijn. We proberen er weer mensen bij te krijgen, dan wel mensen te vragen die een taak op zich willen nemen voor het College.
De bouwcommissie heeft haar cadeau verzilverd. Na een lange periode  van corona was dit niet eerder mogelijk.
Financiën.
De jaarrekening is inmiddels opgemaakt en zal besproken worden. Gelukkig zijn na een mindere periode de activiteiten met name in het Anker weer begonnen hetgeen ook meer inkomsten betekent. Zoals al eerder is vermeld zijn we kritisch aan het kijken waar we op kunnen bezuinigen en waar we meer gelden kunnen verkrijgen
Een ervan is de kosten bij een rouw- en trouwdienst. Voor bepaalde zaken zullen we een bijdrage vragen. Dit betreft: gebruik kerkzaal; orgel;  beamer; kerkdienst gemist. Bij leden worden de kosten voor een voorganger en organist niet in rekening gebracht.  De totale kosten zijn dan 335 euro. 
De kosten voor het gebruik van de dorpskerk Uitwierde zijn nog niet bekend.
We hebben opdracht gegeven om de energiekosten naar beneden te krijgen met name in het Anker door aanpassingen aan de verwarming en de ventilatie.
Van mevr. N.N. kreeg de kerk een bedrag van 1000 euro. We zijn hier uiteraard heel blij mee en hebben haar hiervoor bedankt.
Dorpskerk Uitwierde.
De kerk van Uitwierde is inmiddels overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.  De begraafplaats is en blijft ons eigendom. Met de Stichting en de plaatselijke commissie zullen we afspraken maken over het gebruik van de kerk bij b.v. begrafenissen.
Farmsumer Kerk.
We zijn akkoord gegaan met het meer jaren (6) onderhoudsplan van de kerk en de toren. Naast dat vele werkzaamheden subsidies opleveren betekent dit ook een behoorlijke bijdrage voor onszelf. Daarbij hebben we ook afgesproken dat we voor de toekomst gaan kijken hoe we de Farmsumer Kerk ook financieel kunnen blijven onderhouden of op welke manier het ook anders ondergebracht kan worden.
Bij de kerk zullen informatie borden geplaatst worden waarop een beschrijving van de kerk vermeld staat.
De Ark.
Over het gebouw zelf zijn nog geen nadere mededelingen.
Het orgel van de kerk is verkocht aan een kerkgemeenschap op de Azoren. Er vinden nog wat aanpassingen plaats en dan zal het overgedragen en vervoerd worden.
 
Bijzondere dienst voor en met mensen met een beperking
Kruiskerk
Het geluid is door Schaapsound gecontroleerd en daar waar nodig opnieuw afgestemd.
De tuincommissie heeft de tuin weer op orde na een flinke snoeibeurt. Bedankt voor deze klus.
Kortgeleden is de “oude” preekstoel samen met een lessenaar en een knielbank opgehaald door vrijwilligers van de stichting Hoop voor Albanië. De goederen worden binnenkort naar Albanië vervoerd en zullen daar dienst doen in een nieuw te bouwen kerk. De kerk wordt overigens gebouwd van het voormalige gebouw van het asielzoekerscentrum aan het Zwet.
Het Anker
Door de storm is  er lekkage in het dak naar voren gekomen. Er is opdracht gegeven om dit te repareren.
Begraafplaatsen
Er is en opmerking gemaakt over de onderhoudstoestand van enkele graven op de begraafplaats van Farmsum. De regels geven aan dat de nabestaanden hiervoor verantwoordelijk zijn. We gaan hen dan hiervan ook op de hoogte brengen met het verzoek om maatregelen te nemen.
De landelijke PKN schrijft voor dat het wenselijk is dat er voor de begraafplaatsen een eigen bankrekening is met een eigen begroting. We gaan hier aan werken om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast moeten de regels aangepast worden omdat er geen grafrechten meer uitgegeven mogen worden voor onbepaalde tijd. Dit mag voor maximaal 20 jaar zijn (  daarna is verlenging mogelijk).  We passen de regels hiervoor aan.  Dit geldt alleen voor de nieuw te verkopen grafrechten.
Veiligheidsplan
De beheerders hebben hun Bedrijfshulpverlening (BHV) diploma gehaald. Een aantal gemeenteleden volgt de reanimatiecursus. Er zijn afspraken in een protocol vastgelegd hoe te handelen bij een calamiteit in de kerk (b.v. onwel worden). Tenslotte is het Calamiteitenplan weer op orde gemaakt en opgehangen in de verschillende ruimten. Dit plan geeft de vluchtwegen en de plaats van de brandblussers aan.

De scriba, Rienk Krist.
Stand Kerkbalans 2022 per 18 april 2022

 
terug