Gemeentevergadering op zondag 22 oktober 2017 Gemeentevergadering op zondag 22 oktober 2017
Uit de Algemene Kerkenraad
Op zondag 22 oktober is aansluitend aan de Eredienst een gemeentevergadering gehouden in de Kruiskerk. Na de opening door ds. Dineke Ferwerda-Arends heeft Tjerk de Vries, als lid van de Algemene Kerkenraad een toelichting gegeven op een aantal onderwerpen die te maken hebben met de eenwording van onze gemeente. Als eerste zijn de plannen toegelicht over de vorming van een Kerkenraad per 1 januari 2018.
Dit houdt in,
1. dat de wijkkerkenraden Noord en Zuid en de Algemene Kerkenraad per die datum worden opgeheven
2. gekozen is om een Kerkenraad te vormen met taakgroepen. In de gewijzigde kerkorde die waarschijnlijk in 2018 wordt vastgesteld zijn dit werkgroepen.
3. er worden een aantal werkgroepen gevormd (pastoraat, diaconaat, vieringen etc..).
4. de werkgroepen leveren leden voor een Kleine Kerkenraad, die verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De taken en bevoegdheden zullen in de komende periode worden besproken.
5. Alle ambtsdragers tezamen vormen de Kerkenraad.
We zijn nog op zoek naar een voorzitter en secretaris (ambtsdragers met een speciale opdracht). Een aantal werkgroepen is nog bezig om te bekijken hoe de organisatie van een aantal zaken in de toekomst moet worden georganiseerd. In de loop van 2018 zal zo de eenwording meer gestalte krijgen. Dit geldt ook zeker voor de keuze van de gebouwen. Met de gegevens over de staat van onderhoud die onlangs zijn ontvangen kan een meer jaren Begroting worden opgesteld die als onderbouwing  kan dienen voor te nemen besluiten.
Voor het beroepingswerk dat op korte termijn van start zal gaan zijn een Gemeenteprofiel en een Profiel voor een predikant opgesteld. Tevens wordt uitgelegd wat het traject zal zijn. Om in de tussentijd toch het pastoraat goed te kunnen laten verlopen is besloten op korte termijn op zoek te gaan naar een Kerkelijk werker. Ook hiervoor is een profiel opgesteld.
In 2018 zal het aantal gezamenlijke diensten worden opgevoerd.
1. Vanaf 1 januari is er op de 1ste zondag van de maand een gezamenlijke dienst.
2. Vanaf 1 juni zijn dat de 1ste en 2e zondag van de maand.
3. In de zomerperiode (juli – augustus en half september) zijn alle diensten gezamenlijk.
Gelet op de vragen en opmerkingen op de gemeentevergadering mogen we concluderen dat de ingeslagen weg de goedkeuring heeft. Het is fijn te kunnen zeggen dat alles in een open en prettige sfeer is verlopen. Dit draagt bij aan het gemeente-zijn voor de toekomst.
Tjerk de Vries
 
terug