Jaargang 38 nr. 11, november 2023

Jaargang 38 nr. 11, november 2023
(Hij heeft de huwelijksdienst van Maxima en Willem Alexander geleid en een preek gehouden over Ruth).
Een titel, die uiteraard past bij Amalia, maar ook bij het kind, dat ons op de afbeelding getoond wordt : Obed, de zoon van Ruth en Boaz. Aan het eind van het boek Ruth wordt ons een korte geslachtsregister vermeld : Obed – hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. En dan …. ‘Stille nacht, Heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht’. Een Koningszoon is u geboren.
Hoewel Kees de Kort opgroeide in een Katholiek gezin, waar thuis zelfs geen bijbel te vinden was, heeft hij deze illustratie treffend weergegeven. Niet Ruth draagt de kleine Obed, maar Noömi houdt het kind in haar armen. In het laatste hoofdstuk van het boek Ruth  staat te lezen (Statenvertaling 1637) :
 ‘Ende de naburinnen gaven hem eenen naem, seggende; Naomi is een soon geboren: ende sy noemde sijnen name Obed; dese is de vader van Isaï, Davids vader’.

Het zal u waarschijnlijk net zo vergaan, het ene verhaal uit ’t Ol Bouk (een benaming van de bijbel door de Groninger schrijfster Sien  Jensema) spreekt je meer aan, dan het andere.
Het boek Ruth heeft mij altijd bijzonder aangesproken. Ik wil in dit artikel in het Kerkblad (of het vervolg)  dan ook – als niet-theoloog – iets trachten te vertellen over Ruth.
Of me dat gaat lukken …. we zullen zien.

Een opstapje …
Om met de deur in huis te vallen, ik vind de bijbel een verschrikkelijk moeilijk boek.
Het is een boek (of eigenlijk boeken, van het Griekse woord biblia, boeken) van heel lang gelden, dat ontstaan is in een periode van meer dan duizend jaar ( ± 900 voor Chr. – 130 na Chr.) Bovendien stamt de bonte verzameling geschriften ( 66 in totaal, de Deuterocanonieke Boeken niet meegeteld ) uit een totaal andere cultuur dan de onze.
Hoeveel te meer ik over deze bibliotheek aan boeken lees, des te meer ik tot de ontdekking kom, dat ik er eigenlijk nog maar bitter weinig over weet.

En - geloof me – ik doe dat, vrij intensief, al meer dan zestig jaar.

Mijn belangstelling voor theologische onderwerpen is begonnen eind vijftiger, begin zestiger jaren van de vorige eeuw.
Een nieuwe opleiding nam een aanvang. Een opleiding, die toen nog Kweekschool voor Onderwijzers heette. We kwamen in aanraking, met voor ons totaal nieuwe kennisgebieden, pedagogiek, psychologie, maar ook godsdienst en filosofie.
Godsdienst speelde een rol, omdat er van je verwacht werd, dat je na de opleiding zou gaan lesgeven aan een christelijke school.

(Wordt vervolgd)

Foto: Kijkbijbel, Verhalen uit het oude en nieuwe testamen getekend door Kees de Kort

 
terug