Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2022
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Delfzijl
Telefoonnummer 0596 630150
RSIN/Fiscaal nummer: 002624850
Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:
76352196

www.pgdelfzijl.nl
E-mail: * scribaat@pgdelfzijl.nl
Adres: * Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
   
   
   
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Delfzijl

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 4 ouderling Kerkrentmeesters en 1 Kerkrentmeester en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” Er wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan

Op de website www.pgdelfzijl.nl  (Bestuur – Kerkenraad) vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, beroeps organisten is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 
In april 2022 is de kerk van Uitwierde overgedragen aan de Stichting Oud Groninger Kerken. Hiermee is een bruidsschat gemoeid van € 180.000. Deze is uit eigen middelen betaald.

Over de mogelijke verkoop van het kerkgebouw De Ark is op dit moment nog niets te melden gevoerd.

Voor de Begraafplaatsen wordt inmiddels een separate Begroting en Jaarrekening op- gesteld.
.
  • actuele zaken zijn te vinden op onze website: www.pgdelfzijl.nl onder Bestuur – Kerkrentmeesters
  •  
G. Voorgenomen bestedingen.
In 2022 zijn geen voorgenomen bestedingen gedaan welke niet in de Begroting waren opgenomen.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Rekening 2022 inzicht in Ontvangsten en Uitgaven in 2022. Ter vergelijking is de begroting 2022 toegevoegd en de Jaarrekening.  
Er is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor het historische Kerkgebouw en Toren van de kerk te Farmsum. Op basis van dit plan is inmiddels een SIM subsidie toegekend, welke in 6- jaarlijkse termijnen wordt uitbetaald.


 
 (verkorte) staat van Baten en Lasten inzake de Rekening 2022Kerkelijke gemeente Delfzijl      
       
   begroting Rekening rekening
  2022 2022 2021
       
Opbrengsten en baten      
 Opbrengsten onroerende zaken €         58.000  €        58.962  €      26.910
 Opbrengsten uit rente, divident en belegingen €           4.100  €           1.793  €        4.030
Bijdragen kerkleden en anderen  €      174.000  €       195.548  €    212.891
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €           6.300  €          35.682  €       81.418
Totaal baten  €      244.400  €        291.985  €    325.249
       
Uitgaven en kosten      
 Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €            59.950 €          63.807    €       90.744  
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat    €         150.850  €       149.812  €     159.807
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €              6.750  €            2.796  €          1.691
 Verplichtingen/Bijdragen aan andere organen  €           17.350  €          10.848  €        14.068
 Rentelasten/bankkosten  €             3.000  €            4.079  €          2.585
 Salarissen en vergoedingen  €           83.500  €          81.157  €        79.918
 Kosten beheer, administratie en archieg  €           24.950  €          25.791  €        27.600
Afdrachten door te zenden col./giften, rentelasten/bankk.  €                 500  €                            €             122
Totaal lasten  €          363.475  €        338.290  €      376.808
       
Operationeel resultaat (A)  €        - 104.450  €       - 46.305  €  -  51.559
 
Incidentele Baten en lasten      
Incidentele baten €                41.100 €        551.100 €      115.145
Incidentele lasten €            -   43.100 €     -  205.394 €     -  52.376         
Incidentele baten en lasten (B)  €              -  2.000 €        345.706 €        62.769
       
Resultaat verslagjaar (A + B) €           -   106.450 €       299.401 €        11.210
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekking bestemmingsreserves                     -  €         61.982 €      52.582
Toevoeging bestemmingsreserves                     -     €    -  539.198 €    - 102.104
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fond (C)                     -    
  Resultaat naar Algemene Reserve (D) €      -     106.450 €    - 177.815   -38.222

Toelichting op de Rekening 2022
Toelichting Baten
In grote lijnen liggen zijn de baten hoger uitgevallen dan Begroot. Bij de opbrengsten onroerende zaken is de aflopende subsidie voor onderhoud Monumentale Gebouwen (de zgn Brim regeling) nu beëindigd en is het ontvangen bedrag hierop afgeschreven. Te melden valt, dat voor de komende 6 jaar ook weer een subsidie is toegezegd (SIM regeling). Verheugend is ook de opbrengst van actie Kerkbalans. Deze is hoger dan was begroot. In de afgelopen jaren is in het kader van de corona maatregelen een beroep gedaan op de subsidiemaatregelen van de Regering, de zgn. NOW-regeling. Deze is in 7 termijnen uitgekeerd. Inmiddels is ook de afrekening ontvangen en is nog een extra bedrag ontvangen van ruim € 35.000.
Toelichting Uitgaven en kosten.
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen is aanmerkelijk lager dan was begroot. Met name op het gebied van Onderhoud waren en geen bijzondere kosten.  De kosten pastoraat hebben betrekking op de predikant en de kerkelijk werker.
De post salarissen en vergoedingen omvat de kosten voor de beheerders en o.a. de organisten. Hierbij kan worden opgemerkt dat 60% van de kosten van een beheerder zijn opgenomen in de jaarrekening van de begraafplaatsen, die apart wordt opgesteld.
De post kosten beheer, administratie etc. is een verzamelpost van diverse uitgaven (abonnementen, kosten en opbrengst drukwerk, intern doorberekende kosten etc.).
Het resultaat uit de operationele bedrijfsvoering 2022 sluit met een tekort van € 46.305. Dit is aanmerkelijk lager dan het bedrag dat begroot was.
De incidentele lasten en baten hebben betrekking om de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de begraafplaatsen. Hierbij is op te merken dat aan de baten kant er een opwaardering is van het onroerend goed (stijgende WOZ-waarde) en dat ook het voormalige kerkgebouw De Ark door de gemeente niet meer wordt erkent als kerkgebouw en nu ook een WOZ-waarde heeft. In totaal is voor onroerend er een stijging van € 217.000. Ook is in 2022 een legaat ontvangen van ruim € 271.000. De onttrekking en toevoegingen  bestemmingsreserves heeft o.a. betrekking op de exploitatie van de begraafplaatsen en het feit dat een aantal incidentele baten ook worden aangemerkt als negatieve toevoeging aan de bestemmingsreserves. Zo is in 2022 het kerkgebouw Uitwierde overgedragen aan de StOGK met een daarbij behorende bruidschat.
Dit alles resulteerde in een negatief resultaat van € 177.815, welke naar de Algemene Reserve werd geboekt. Dit verlies is aanmerkelijk hoger dan het te verwachten resultaat in 2022.
Slotopmerking.
In mei 2023 zijn nadere plannen besproken en uitgewerkt voor de toekomst. De besluitvorming hierover zal na overleg binnen de Kerkenraad en een Gemeenteberaad van juni 2023 worden gedaan. Naar verwachting zullen dit ingrijpende maatregelen zijn die uiteindelijk moeten leiden tot evenwichtig uitgave – en inkomens patroon voor de komende jaren.
.

 
terug