Uit de kerkenraad van november 2019 Uit de kerkenraad van november 2019
Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens deze dienst, welke werd geleid door Ds. M. de Jager en de heer P. Lanting,  zijn de namen voorgelezen van de 28  gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.  De nabestaanden konden na het noemen van de naam een kaars aansteken. Als laatste is er een kaars aangestoken voor hen die vanmorgen niet met name zijn genoemd.
Maandagavond 18 november is het gemeenteberaad geweest. Tijdens deze avond is er een toelichting gegeven op de herinrichting ( Fase 1) van de kerkzaal. De werkzaamheden, begroting en het financiële dekkingsplan hiervoor zijn aan de orde geweest.
Volgens de kerkorde heeft de kerkenraad voor een dergelijke verbouwing beslisrecht en de Gemeente dient hierin gehoord te worden.
Er zijn deze avond diverse vragen gesteld en opmerkingen geplaatst welke de kerkenraad meeneemt in hun besluitvorming.
Daar de definitieve besluitvorming niet meer voor de inleverdatum van de copy voor dit kerkblad bekend is, vragen wij u om hiervoor de zondagsbrief goed in de gaten te houden.
We willen vanaf deze plek het college van Kerkrentmeesters, de bouwcommissie en de diverse werkgroepen hartelijk danken voor het vele werk wat zij hiervoor inmiddels hebben verricht.
Marianne Kombrink-Pot, scriba  
terug