Over de herinrichting van de Kruiskerk Over de herinrichting van de Kruiskerk


Op zondag 1 december jl. heeft de kerkenraad haar besluit kenbaar gemaakt om de Kruiskerk te gaan verbouwen overeenkomstig de eerder aan de gemeente gepresenteerde plannen. Het besluit heeft in onze gemeente gemengde reacties opgeroepen. Er zijn enthousiaste reacties: dat wat we tijdens het proces van samenvoeging van beide wijkgemeenten Noord en Zuid eerder met elkaar hebben afgesproken gaat door: als samengevoegde gemeente krijgen we een nieuwe kerkzaal, waarin we een nieuwe start voor ons allen mogen zien, een nieuwe plaats voor iedereen om samen te vieren. Er zijn ook reacties van teleurstelling en verdriet: de kerkzaal die we hadden en die we met eigen handen en geld zo’n twintig jaar geleden opnieuw hebben ingericht, is niet meer. Teleurstelling is er ook over de handelwijze van de kerkenraad die volgens sommige gemeenteleden te snel een besluit zou hebben genomen en de gemeente onvoldoende zou hebben gehoord. De kerkenraad heeft daarom in de week voorafgaande aan 1 december jl. een groep van deze teleurgestelde gemeenteleden uitgenodigd voor een gesprek en heeft met hen van gedachten gewisseld over de gevolgde procedure en over verschillende aspecten in de herinrichting van de kerkzaal. De uitkomst van dit overleg is dat we samen hebben vastgesteld dat er tijdens de gevolgde procedure in de communicatie tussen kerkenraad en gemeente een misverstand is ontstaan. Sommige gemeenteleden gingen er vanuit dat er na het gemeenteberaad in juni 2019 een nieuwe bijeenkomst zou volgen waarin we een besluit zouden nemen over het gehele plan incluis financiële dekking. De kerkenraad hoorde tijdens het gemeenteberaad in juni geen grote bezwaren en concludeerde dat de gemeente akkoord was met het voorgestelde plan en kondigde aan dat het College van Kerkrentmeesters aan de slag ging met de verdere uitwerking, incluis financiële dekking.
Tijdens het gemeenteberaad van 18 november kwam het misverstand aan het licht: sommige gemeenteleden dachten dat het plan nog veranderd kon worden: dit bleek niet het geval, de kerkenraad wilde de gemeente horen over de financiële dekking. Het plan voor de herinrichting stond vast na het gemeenteberaad in juni. Uiteraard betreurt de kerkenraad deze miscommunicatie. De kerkenraad heeft met de genoemde groep gemeenteleden ook gesproken over verschillende aspecten van de herinrichting, zoals het verplaatsen van het liturgisch centrum, de plaatsing van de stoelen en de vloer. De kerkenraad heeft benadrukt dat het plan voor de herinrichting is ontwikkeld en besproken in de klankbordgroep van 18 gemeenteleden en die daarbij door architect Pim van Dijk is begeleid. De kerkenraad ziet deze klankbordgroep als de vertegenwoordiging van onze gemeente in de ontwikkeling van dit plan. Ook heeft de kerkenraad nog eens onder de aandacht gebracht dat de kerkzaal multifunctioneel wordt en dat we de kerkzaal straks op verschillende manieren kunnen inrichten. Daarmee hoopt de kerkenraad de zorgen van de groep van teleurgestelde gemeenteleden deels te hebben weggenomen. De kerkenraad hoopt en verwacht dat we als gemeenteleden in een samengevoegde gemeente de realisatie van de nieuwe kerkzaal willen en kunnen zien als een nieuw begin voor ons allen: een plaats waar we als een vitale gemeente samen ons geloof in onze Heer, Jezus Christus, mogen belijden en vieren en elkaar mogen ontmoeten!        
Namens de kerkenraad,
Frans Geluk (vicevoorzitter) en Gerard Klasens (vicevoorzitter College van Kerkrentmeesters)

terug